НЕК

Известие за поверителност

 За „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД като администратор на лични данни защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на търговските взаимоотношения във връзка с доставката на електрическа енергия, търговското правоотношение, трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО). Известието съдържа полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши клиенти на електрическа енергия.

„НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД е администратор на лични данни и поема отговорността за решенията, които взема относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие. Това известие не представлява част от договорните отношения за доставка на електрическа енергия или друг договор с нас. Ние можем да актуализираме това известие по всяко време. ВАЖНО е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; 2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;

3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадвишаващи необходимото за целите, които сме посочили;

4. да бъдат в точен и актуален вид;

5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили; 6. да бъдат надлежно защитени.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ КАТО ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И РАЗПОЛАГАМЕ ЗА ВАС?

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.

Съгласно вида/спецификата на договора, ние ще събираме, съхраняваме и използваме
следните категории лични данни за Вас:

• Имена, адрес, телефонен номер;
• Дата на раждане, ЕГН;
• За електроснабдявания имот – информация и документи за право на собственост или
вещно право на ползване на имота, удостоверено с копие от документ;
• Други категории, ако закона ни оправомощава да събираме.

КАК И КОГА СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние събираме Вашите лични данни във връзка с доставката и продажбата на електрическа
енергия до електроснабдения имот и при смяна на доставчик / координатор на балансираща
група. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като
кандидат и/или чрез упълномощено лице.

КАК ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от
законодателството. Ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания, но не
само:
1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
2. за спазване на законово задължение;
3. когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси или тези на трети
лица, например при необходимост от търсене на съдебна защита;
4. за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), когато обработването
на личните данни е в обществен интерес.

ЦЕЛИ И СИТУАЦИИ, В КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним
договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. Ситуациите, в
които ще обработваме Ваши лични данни, включват:
• Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим;
• Изплащане на Вашите задължения за доставка на електрическа енергия;
• Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;
• Извършване на проверки от компетентни и оправомощени органи по повод на
търговските отношения с клиентите на електрическа енергия /напр. КЕВР, Омбудсман, НАП
и др./;
• Спазване на изискванията на законодателството във връзка с покупко-продажбата на
електрическа енергия;
• Други, предвидени в съответен нормативен акт.
За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно
основание за обработката на личните Ви данни.

АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО НИЕ ИЗИСКВАМЕ
Не предоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да
изпълним услугата по доставка на електрическа енергия до Вашия имот. ОТКАЗЪТ Ви да
предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по
договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако
не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази
причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни
за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази
употреба.

НЕОБХОДИМО ЛИ НИ Е ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ?
Ние нямаме законово задължение да получим Вашето съгласие, когато обработваме личните
данни, за да изпълним задълженията си по силата на договорните ни взаимоотношения. В
случай, че събираме допълнителни данни от Вас за други цели, различни от договорните,
ще ни бъде необходимо Вашето съгласие, за което ще се свържем изрично с Вас.

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И/ ИЛИ АКТ НА
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ние можем да използваме информация, свързана със съдебни решения и/или акт на съдебен
изпълнител, само в случаите, в които законът го позволява и тази обработка е необходима,
за да изпълним наши законови задължения.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на
услуги /напр. Електроразпределителните дружества и др./, когато това се изисква по закон,
когато е необходимо за администрирането на търговските отношения между нас във връзка
с доставката на електрическа енергия или когато имаме друг легитимен интерес за това. Ние
изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват
законодателството по защита на данните.
Вашите лични данни няма да бъдат споделяни и/или прехвърляни на получатели извън ЕС.

КАК ОСИГУРЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО Я
ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА?
Всички доставчици на услуги, с които са споделени лични данни са длъжни да вземат
подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да
използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме
определили и в съответствие с нашите инструкции.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или
неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение,
ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които
е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само
въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да
изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на
гражданското, търговското, счетоводното и данъчно законодателство.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид потенциалния
риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите,
за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства,
както и приложимите законови изисквания.

ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРЕКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни
уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на
личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание
за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка
непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или
премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката
им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато
сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си
интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас
временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да
установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са
ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от
нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
• Право да бъде „забравен“ – изтриване на свързаните с КЛИЕНТА лични данни без
ненужно забавяне от администратора, когато това е приложимо в случаите, посочени
в Регламента.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с
Отговорника на дружеството за защита на личните данни на +359 2 890 4277, dpo@nec.bg

Искам оферта

С изпращането на Вашето запитване Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат администрирани и съхранявани от нас съгласно нашата Политика за поверителност.